Madencilik
Endüstriyi Tanıyalım!

Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. İlk sırayı dünya rezervlerinin % 72‘sini oluşturan bor mineralleri almaktadır. Bor dışında, trona (doğal soda), kaya tuzu, sodyum sülfat, perlit, ponza, feldspat, bentonit, barit, manyezit, alçı taşı, stronsiyum tuzları, zeolit, sepiyolit, mermer ve doğal taşlar, kuvars, kuvarsit, zımpara taşı gibi endüstriyel ham maddeler ile boksit ve krom gibi metalik madenler ve linyit gibi enerji ham maddeleri ülkemizin zengin kaynaklara sahip olduğu başlıca madenlerdir.

Ülkemizin maden rezervlerinin çıkarılması ve işlenebilmesi için üretim kapasitesi kamu ve özel yatırımlarla hızla artmaktadır. Ülkemizin madenler konusunda önemli kuruluşlarından biri ETİ Maden’dir ve kamu kuruluşudur. ETİ Maden Bor’un çıkarılması, işlenmesi ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedir. Diğer önemli maden işletmeleri ise ETİ Bakır A.Ş, ETİ Krom A.Ş, ETİ Aluminyum A.Ş, Soda Sanayi A.Ş, Erdemir Madencilik A.Ş’dir ve özel kuruluşlardır. Türkiye’nin madencilik sektöründeki ihracat ürün kompozisyonuna baktığımızda  çinko ve krom cevherleri 2019 yılı ihracatının sırasıyla 350 ve 226 milyon ABD Doları ile ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, 2019 yılında çinko ve krom cevherleri ve konsantreleri ihracatında bir önceki yıla göre sırasıyla %21,9 ve %26,3 oranında azalma gerçekleşmiştir. İthalat ürün kompozisyonuna baktığımızda ise; taşkömürünün 2019 yılı madencilik ürünleri ithalatımızda 3 milyar 603 milyon ABD Doları değer ve % 58’lik pay ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

 
İnrep'in Endüstrideki Yeri

INREP son yıllarda madencilik alanında aktif olarak çalışmaktadır. Özellikle sudan arındırma ve suyun geri kazanımı konularında maden tesisleri ile yakın işbiliği yapmaktadır.